สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี การปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายของกรมศุลกากรและบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประเด็นการเลือกปฏิบัติในการอนุมัติจุดส่งมอบสินค้า (Pick up Counter) บริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน