สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับ Mr.John R. Walters ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ดำรงตำแหน่งประธานสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ Dr. Gunther Krauter ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งออสเตรีย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานการประชุมระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศครั้งที่ 11 และผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการประชุมระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศครั้งที่ 11 ซึ่งมีผลกระทบต่อทิศทางและแนวโน้มการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ