สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมรับฟังการประชุมใหญ่ในหัวข้อ 'แนวคิดเชิงนวัตกรรมในโลกของผู้ตรวจการแผ่นดิน'