สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมผู้บริโภคภาคอีสาน (จังหวัดขอนแก่น/จังหวัดศรีสะเกษ/จังหวัดนครราชสีมา) กรณี คัดค้านการตั้งเสา ส่งสัญญาณโทรคมนาคมในเขตชุมชน โดยไม่มีการจัดรับฟังความเห็นของคนในชุมชนตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้วยเกรงผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้าน รวมทั้งร้องเรียนสำนักงาน กสทช. ในความล่าช้าต่อการแก้ไขเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน