สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานศาลปกครอง นำโดย นางมัลโกซาตา โวลฟ-กาลามาลา (Mrs. Malgozata Wolf-Kalamala) ตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุดแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ และคณะเจ้าหน้าที่ รวม 4 ราย ในการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ตรวจการแผ่นดิน นอกจากนี้ นางมัลโกซาตา โวลฟ-กาลามาลา และคณะ ยังเข้ารับฟัง การบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน