สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดวาดภาพโครงการ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” โดยมี ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกผลงานจำนวน 19 รางวัล นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ แนวคิด “70 ปี ครองราชย์เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” โดย นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และการเสวนาในหัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสนองพระมหากรุณาธิคุณ เยียวยา แก้ไขความทุกข์ร้อนแก่ประชาชนและการแถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2559” โดย ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์