สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับผู้แทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กรณี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให้กับเหมืองทองอัคราไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยอ้างความขัดแย้งในพื้นที่นั้น ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจริงที่ว่า เหมืองมีใบอนุญาตประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองแร่ ที่มีอายุถึงปี พ.ศ.2571 อีกหลายใบ และยังมีแร่สำรองคงเหลือพอที่จะทำเหมืองได้อีกประมาณ 7-8 ปี ตามแผนผังการทำเหมืองที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหน้านี้ ดังนั้นหากไม่ต่อใบอนุญาตโรงประกอบ โลหกรรมก็จะส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนทั้งในด้านธุรกิจรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พนักงาน และครอบครัวรวมแล้วกว่า 5 พันชีวิต เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน