สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดพิจิตร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร และกองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ผลกระทบต่อประชาชนจากการหยุดกิจการเหมืองแร่ทองคำ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน