สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนากลไกเพื่อคุ้มครองประชาชนในประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส โดยในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีการบรรยายในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียน : ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย” และการเสวนาในหัวข้อ “บทบาทหน่วยงานภาครัฐเพื่อคุ้มครองประชาชนในประชาคมอาเซียน” โดยมี นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ดำเนินรายการ และมี นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจกากรแผ่นดินเข้าร่วมงาน
    ต่อมาในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามเจตนารมณ์ “ร่าง” รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ...” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย