สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ชาวบ้าน หมู่บ้านดงเจริญ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย กว่า 120 หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีนายทุนเข้ามาแสดงสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินทับซ้อนกับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านกว่า 4,000 ไร่ รวมทั้งได้ทำการปรับสภาพพื้นที่เป็นคันคลองสูง ส่งผลกระทบให้เวลาฝนตกจะเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้พืชผลในที่ดินทำกินเกิดความเสียหาย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย