สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายไพน้อย แซเตียว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอฝาง นายอำเภอแม่อาย และผู้ร้องเรียน กรณี ส.ป.ก.จังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งให้ผู้ร้องเรียนและกลุ่มเกษตรกร 93 ราย ออกจากพื้นที่อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่