สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ติดตามความสำเร็จการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับโรงเรียนบ้านวังหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนวังหินประชาสรรค์
     ต่อมาในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมหารือกับจังหวัดนครราชสีมา กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม อำเภอปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี การออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ณ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา