สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้อนุญาตให้ Mr. Jonathan Cheng ตำแหน่ง Senior Advisor, Asia-Pacific, Global Market Development ของวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (London School of Economics and Political Science: LSE) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การเมือง และการปกครองชั้นนำของโลก เข้าพบเพื่อแนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจของวิทยาลัยฯ และรับทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการจัดฝึกอบรมเฉพาะด้านของสำนักงานฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน