สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้อนุญาตให้ Miss Dawn Ann Hetzel นายกยุวสมาคมนานาชาติ (Junior Chamber International: JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะ เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับ การพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน