สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าหลังจากได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม อำเภอปักธงชัย องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกครั้งหนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี การออกเอกสารสิทธิ ในที่ดินบริเวณตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา