สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จัดงาน "โครงการเทิดทูนสถาบัน จังหวัดเคลื่อนที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดเชียงใหม่" ร่วมกับ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง ณ อาคารมงคล ศาลเจ้าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานกว่า 100 หน่วยออกให้บริการพี่น้องประชาชน ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (Mobile Unit) ออกให้บริการปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมาย และรับเรื่องร้องเรียน จากประชาชนตลอดทั้งวัน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
     ต่อมาในช่วงบ่าย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมเวทีเสวนาสดในรายการ "สถานีประชาชนสัญจร" เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรสวนส้มจำนวน 93 ราย ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกจากพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 โดยเป็นการถ่ายทอดสดจากพื้นที่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เวลา 14.00-15.30 น. ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก และมีพี่น้องประชาชนชาวฝางและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก