สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้ให้การต้อนรับนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา เพื่อเข้าร่วมประชุมและ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้แทนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการเดินทางไปหารือข้อราชการและประชุมเชิงนโยบายภายใต้ MOU ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย และผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน