สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการยกร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาธารณะแก่รัฐครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน