สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่คณะยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 จำนวน 34 คน ให้ได้รับทราบ นอกจากนี้ คณะยุวชนประชาธิปไตยยังได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (Call Center) สายด่วน 1676 และพิพิธภัณฑ์และ หอจดหมายเหตุ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน