สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่ 32” จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดโดยสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยมุ่งหวังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิหน้าที่ ตามกฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในทุกท้องที่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นกล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนา
        การสัมมนาดังกล่าวมีกิจกรรมทั้งสิ้น 2 วันด้วยกัน ในวันแรกเป็นการบรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน” และวิธีใช้ App ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และภาคประชาสังคม กว่า 700 คน จาก 6 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมงาน ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย และกำแพงเพชร นอกจากนี้ ยังมีการนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินออกให้บริการและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมถึงเผยแพร่บทบาท อำนาจหน้าที่ และช่องทางการร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ณ ตลาดพิษณุโลกร่วมใจอีกด้วย สำหรับวันที่สองนั้น เป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาจาก 2 มหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วม ได้แก่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งนับเป็นโอกาสที่เยาวชนเหล่านี้จะได้รับรู้รับทราบถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเรียนรู้เทคนิคการเขียนเรื่องร้องเรียนอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำแก่ญาติพี่น้องหรือประชาชนที่เดือดร้อนจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม แล้วต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปได้