สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร่วมกับนายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย กรณี ขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะสมุยมีจำนวนมาก เนื่องจากเตาเผาขยะเกิดการชำรุด อันเป็นผลให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขปัญหาระบบการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะสมุย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี