สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนางบุษยมาส รักสยาม ผู้แทนเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ กรณี ขอให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่อาจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อประมวลจริยธรรม และขัดกฎหมายอาญา ม.157 ในการปกปิดเนื้อหาในร่าง พรบ.ปิโตรเลียม และ พรบ.ภาษีปิโตรเลียม ฉบับแก้ไขล่าสุด ที่ไม่มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ ซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ต่อภาคเอกชน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน