สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    10 เมษายน 2560 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในงานวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครบรอบ 17 ปี พร้อมมอบนโยบายปัญหาของประชาชนต้องได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยว่า วันที่ 12 เมษายน 2560 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครบรอบ 17 ปี ซึ่งสำนักงานได้มีการจัดงานล่วงหน้าขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2560 โดยในเวลา 07.30 น. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้สักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จากนั้นเป็นงานพิธีสงฆ์โดยได้รับเมตตาจากพระพรหมมังคลาจารย์(ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร บรรยายธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ มีหน่วยงานและผู้แทนระดับสูงของแต่ละองค์กรเข้าร่วมอวยพรแสดงความยินดี อาทิ นายพิเชต สุนทรพิพิธ พลเอก ธีรเดช มีเพียร นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการ กกต. นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายนพดล เฮงเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการ ป.ป.ท. นายประจักษ์ บุญยัง รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ผู้แทนกรมคุมประพฤติ ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานจเรตำรวจ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ตลอดจนผู้แทนกระทรวง กรม ธนาคาร และบริษัทต่าง ๆ อีกจำนวนมาก
   การจัดงานครบรอบ 17 ปี ในครั้งนี้ นอกจากฟังเทศน์ ฟังธรรม รดน้ำขอพรจากผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่าน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กล่าวอวยพรเพื่อให้เป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมทั้งมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดถือหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญ พ .ศ. 2560 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา ทั้งย้ำให้ปรับปรุงการออกคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ “ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม” อีกทั้งจะเป็นแนวทางที่หน่วยงานรัฐ นำข้อเสนอแนะนั้น ๆ ไปดำเนินการได้ตามความเป็นจริง
    ทั้งนี้ นับตั้งแต่ก่อตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อปี 2543 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 41,156 เรื่อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 38,341 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.16 สำหรับเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาในรอบปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน) มีเรื่องร้องเรียนรับไว้ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 1,247 เรื่อง สถิติเรื่องร้องเรียน 17 ปี ที่ผ่านมา พบว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกร้องเรียนมากที่สุด เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน ปัญหาการกระทบกระทั่งและไม่เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง