สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระ ศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 19 ปี เรื่อง “มิติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย