สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กรณี คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล มีมติยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่ฮงสอน จำนวน 8 แห่ง โดยอ้างเหตุผลขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและการคัดเลือกข้อสอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งเห็นว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริต และอาจส่งผลกระทบให้ผู้ที่สอบได้และผู้ที่ขึ้นบัญชีรับรองไว้กว่า 151 คน ได้รับความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน