สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ผู้ตรวจการแผ่นดินเดินสายลงใต้ จัดสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 33" จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 33” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องรอยัล ปาล์ม ฮอลล์ ชั้นใต้ดิน โรงแรมถาวร ปาล์มบีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจกาารแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจกาารแผ่นดิน และนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐตามภูมิภาคและท้องถิ่นได้รับรู้และเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเพื่อระดมความคิดเห็นจากตัวแทนทุกภาคส่วน หวังบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างภาครัฐและประชาชน
        การจัดสัมมนาครั้งนี้มีกิจกรรมทั้งสิ้น 2 วันด้วยกัน คือวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เป็นการบรรยายของผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน” และวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นให้บริการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เครือข่าย และภาคประชาสังคม จากจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ กว่า 500 คน ที่เข้าร่วมงาน สำหรับในวันที่ 25 พฤษภาคมนั้น เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจาก 7 โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนมุสลิมภูเก็ต และโรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งเป็นโอกาสที่เยาวชนเหล่านี้จะได้รับรู้รับทราบถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเรียนรู้เทคนิคการเขียนเรื่องร้องเรียนอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำแก่ญาติพี่น้องหรือประชาชนที่เดือดร้อนจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม แล้วต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปได้
        นอกจากนี้ ยังมีอีก 6 องค์กร ได้แก่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต ร่วมออกหน่วยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กร ให้บริการปรึกษาข้อกฎหมาย และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนอีกด้วย