สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวิรัติ มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว พลเรือตรี อาคม แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และนางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต จัดกิจกรรม “ปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ” บริเวณชายหาด หาดไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีส่วนราชการรวมถึงประชาชนกว่า 300 คน ได้ร่วมกันปล่อยเต่าตนุ จำนวนกว่า 50 ตัว
        สืบเนื่องจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับทราบข้อปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมจากประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ ปัญหาการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ท้องถิ่น ประกอบกับปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทย นับวันมีแต่จะลดน้อยลง มีสัตว์หลายชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์ โดยเฉพาะเต่าตนุ ซึ่งในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมาก บัดนี้ปริมาณของเต่าทะเลได้ลดน้อยลงอย่างรวดเร็วจนถึงจุดวิกฤตและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยหลายปัจจัย เช่น การถูกล่าเพื่อนำเนื้อและไข่มาบริโภค การเติบโตขึ้นของชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของชายหาด และแนวปะการังซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ ดังนั้น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อหวังกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาใส่ใจต่อการร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเลมากขึ้น และช่วยกันรณรงค์ให้ชุมชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวใส่ใจต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เต่าทะเลได้กลับมาวางไข่ในพื้นที่นี้อีกครั้ง ส่งผลให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติเกิดความสมดุลและยั่งยืนต่อไป