สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การต้อนรับ นายเซียว เผย (Mr. XIAO Pei) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการตรวจสอบแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะผู้ตรวจการแผ่นดินและเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตรวจสอบแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาช่องทางการร้องเรียน การให้บริการ และการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนของประเทศคู่ภาคีที่ไปพำนักในแต่ละประเทศ