สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

   นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติรับเรื่องร้องเรียนจากนายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และคณะ กรณี ขอให้พิจารณาตรวจสอบนโยบายการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อจัดตั้งบริษัทลูกของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ด้วยเห็นว่า ขาดการวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน อันอาจเกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและสถานะทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ CAT และ TOT ที่เป็นบริษัทแม่ได้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน