สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมป่าไม้ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการยางแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี กรมชลประทานจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ชลประทานคลองสังข์” ในอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ไม่ดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำจึงทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช