สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ จังหวัดอุบลราชธานี กรมการค้าภายใน กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7 และสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กรณี ปัญหาราคาข้าวเปลือกของชาวนาในจังหวัดอุบลราชธานีตกต่ำ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดอุบลราชธานี