สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3และคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1 และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น ไม่ดำเนินการขุดลอกสระน้ำในเขตที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน “บ้านไสโก” อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประสบปัญหาตื้นเขินทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น