สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี เทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาถนนสาธารณะจากอำเภอห้วยราชไปยังตำบลหนองปรือ และจากอำเภอห้วยราชไปยังหมู่บ้านเกตุ หมู่บ้านจอม โรงเรียนวัดบ้านจอม ซึ่งเสียหาย มีลักษณะเป็นหลุมบ่อก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ทาง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์