สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินกับมูลนิธิสายใจไทย ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 99 ราย ที่บาดเจ็บและพิการจากการป้องกันประเทศชาติ และข้าราชการครูที่ประทุษร้ายโดยกลุ่มผู้ก่อความ ไม่สงบ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น