สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ เรื่องการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาไทยที่ศึกษาในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน