สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทับลาน อำเภอวังน้ำเขียว หลังปัญหายืดเยื้อยาวนาน กินพื้นที่กว่า 2.6 แสนไร่ ในการนี้ พลเอก วิทวัส ยังได้กำชับให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินไม่ให้เกิดการทับซ้อนระหว่างที่ดินประชาชนกับที่ดินของรัฐ และย้ำให้แก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างถูกต้องเป็นธรรม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา