สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จัดกิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อรัชกาลที่ 9 "ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง" จำนวน 1,089 ดอก และจัดนิทรรศการบทบาทหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมิติใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 26 และวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 (ฝั่งทิศเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
      พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสนับสนุนให้ข้าราชการและประชาชนได้ถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน จึงร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจากดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ นำกลุ่มครูจิตอาสามาสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 จำนวน 4 แบบ ประกอบด้วย "ดอกดารารัตน์" "ดอกกุหลาบ" "ดอกกล้วยไม้" และ "ดอกพุดซ้อน" ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนดให้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,089 ดอก โดยทั้งหมดมอบให้แก่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก นำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
      พลเอก วิทวัส กล่าวเพิ่มว่า ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านเป็นหลักปฏิบัติในการรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในมิติใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงจัดนิทรรศการร่วมด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เพิ่มเติมควบคู่กับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้
      "การจัดกิจกรรมนี้นอกจากให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทย ผู้เข้าร่วมงานยังได้ความรู้ติดตัวนำไปขยายผลสอนผู้อื่นสร้างความภาคภูมิใจและความสามัคคี หรือต่อยอดพัฒนาฝีมือประกอบอาชีพเสริมในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไปได้อีกด้วย" พลเอก วิทวัส กล่าว