สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือร่วมกับนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ส.ป.ก.ศรีสะเกษ ไม่ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้กับผู้ร้องเรียน และกรณี การแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดศรีสะเกษ