สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการวินิจฉัย กรณี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน