สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติ รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวฌนิฎา สุขขวัญ และคณะผู้เสียหายจากรถยนต์ฟอร์ดจำนวนกว่า 30 ราย กรณี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ยุติการคุ้มครองผู้เสียหายจากรถยนต์ฟอร์ด เนื่องจากกลุ่มผู้เสียหายได้ไปยื่นฟ้องบริษัทฟอร์ดต่อศาลแพ่ง ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายเห็นว่า เรื่องนี้อาจเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ จึงยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน