สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในการออกเอกสาร ส.ป.ก. และเอกสารสิทธิที่ดินในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎรตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่ยืดเยื้อยาวนานหลายสิบปี ซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรทั้ง 7 หมู่บ้านหลายร้อยหลังคาเรือนได้รับเอกสารสิทธิที่ดินและเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 กว่า 400 แปลง รวมกว่า 3,600 ไร่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา