สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากรองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยพร้อมเสนอชื่อเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา วรรคหนึ่ง (2) ประกอบมาตรา 231 วรรคหนึ่ง ในประเด็นมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 โดยมาตรา 70 กำหนดให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้บังคับ พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บังคับใช้ ซึ่งอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 273