สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมฟังบรรยาย “บทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ...” โดยมี นายเธียรชัย ณ นคร กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภา ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ