สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน กรณี รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยพร้อมเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 230 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบมาตรา 231 วรรคหนึ่ง ในประเด็นมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 โดยมาตรา 70 กำหนดให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้บังคับ พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บังคับใช้ ซึ่งอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 273 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน