สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านแผนของแต่ละสำนัก ประชุมชี้แจง แนวนโยบายและรายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับผู้บริหารสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน