สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่สำนักวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุมกลางปีของฝ่ายบริหาร (Executive Committee) ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute : IOI) ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการงานของสำนักงาน (War Room) ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน        
ในการประชุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของ IOI ที่จัดให้มีการประชุมผ่านระบบ video conference อย่างเป็นทางการ โดยมีฝ่ายบริหารทั้งห้าของ IOI ผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยในฐานะเหรัญญิก รวมทั้งผู้สังเกตการณ์จากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมด้วย ได้แก่ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐแซมเบีย และเซนต์มาร์ติน เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นวาระสำคัญต่าง ๆ ในการบริหารกิจการภายในของ IOI อาทิ ประเด็นด้านการเงิน กิจกรรมการฝึกอบรม ประเด็นเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินที่อยู่ภายใต้ภาวการณ์คุกคาม และการวางแผนกิจกรรมครบรอบ 40 ปีการก่อตั้ง IOI เป็นต้น ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอำนวยความสะดวกในเรื่อง video conference ด้วย