สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา จำนวน 40 คน และโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในเขตพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 3 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ โรมแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560