สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อมูลและแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน