สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี มท.1 จัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วแพงเกินจริง และกรณี คสช. แต่งตั้งรองเลขาธิการนายมีชัย อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน
        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง 903 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ นายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 2 กรณี ดังนี้
        กรณีที่ 1 ขอให้ตรวจสอบกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่อนุมัติจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จำนวน 849 เครื่อง วงเงิน 573 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปกติ โดยนายศรีสุวรรณ ย้ำขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเรื่อง คือ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีการพิจารณาประเด็นดังกล่าว จนถึงกระบวนการอนุมัติจัดซื้อของกระทรวงมหาดไทย ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
        กรณีที่ 2 ขอให้ตรวจสอบหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีการแต่งตั้งนางมยุระ ช่วงโชติ บุตรสาวของ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. และสมาชิก คสช. ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ซึ่งอาจถือว่าเป็นการใช้อำนาจโดยคำสั่งหรือการกระทำของหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และการกระทำอาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความผิดเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม