สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แทนองค์กรเพื่อผู้พิการ กรณี ขอให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทำการผลิตวิตามินโฟลิกแอซิด (หรือวิตามินบี 9) ขนาด 400 ไมโครกรัม ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เพื่อให้ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโอกาสตั้งครรภ์รับประทาน เพื่อลดอัตราการเกิดความพิการแต่กำเนิด โดยหากผู้วางแผนตั้งครรภ์รับประทานวิตามินดังกล่าวก่อนการตั้งครรภ์ 3 เดือน จนถึงหลังตั้งครรภ์ 3 เดือน จะสามารถลดความพิการแต่กำเนิดได้ถึงร้อยละ 20 ถึง 70 แต่ด้วยปัจจุบันยังไม่มีการผลิตวิตามินดังกล่าวเองในประเทศไทย จึงทำให้อัตราการพิการ แต่กำเนิดมากถึงปีละกว่า 30,000 คน (เฉลี่ยวันละ 80 คน) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน